Molitveno slavlje dana Gospodnjega u obitelji

U ZAPRIJEČENOSTI SUDJELOVANJA NA SLAVLJU EUHARISTIJE Četvrta korizmena nedjelja 22. ožujka 2020.

Opasnost od zaraze koja nam prijeti u javnome okupljanju nagnala je pastire Crkve da, u brizi za dobro vjernika, donesu odluku o obustavi zajedničkoga slavljenja svetih misa. Te novonastale okolnosti potiču nas da na drukčiji način živimo crkveno zajedništvo i slavimo Dan Gospodnji. Obitelj, kao zajednica krštenika, prepoznaje se kao »Crkva u malom«, »kućna Crkva«. Stoga i ove kušnje mogu biti milosna prigoda da iznova otkrijemo ljepotu i snagu molitvenoga zajedništva u obitelji. Obitelji ujedinjenje u zajedničkoj molitvi tvore snažan vez Crkve i jedinstven oblik slavljenja Gospodina. Ovdje donosimo predložak obiteljskoga slavlja Dana Gospodnjega za Četvrtu korizmenu nedjelju, 22. ožujka 2020. Svetopisamski i molitveni tekstovi, zajedno s trenutcima šutnje i razmatranja, predviđeni su za obiteljsko slavlje u trajanju od 45 minuta. Predlažemo da netko od roditelja bude predvoditelj (P.) molitve, a svi ostali ukućani (S.) sudjeluju odgovarajući, kako bi se u uzajamnosti molitve i riječi postiglo zajedništvo ispovijedanja vjere.

UVOD P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. S. Amen. P. Bog Otac, izvor života i darivatelj istinskoga mira, daje nam da u zajedništvu obitelji, po snazi Duha Svetoga, u Kristu koji je postao našim bratom, možemo biti u ljubavi združeni sa svima koji trpe i koji su pogođeni kušnjama bolesti. S. Blagoslovljen Bog u vijeke.

P. Danas nismo mogli poći na nedjeljnu misu. Ostali smo kod kuće. Opravdanje za neodlazak na misu ne nalazimo u sebi, u vlastitoj nevoljkosti i neraspoloživosti koja nas katkada pogađa, nego u nedaćama i kušnjama koje nam prijete. Te okolnosti daju nam spoznati kolika praznina u življenju vjere nastaje kada nam je uskraćena mogućnost zajedničkoga ispovijedanja vjere. Vjera, koliko god se duboko ticala naše osobnosti, uvi


2
jek traži zajedništvo, traži da bude zajedno ispovjeđena, slavljena. Slavlja nema bez drugih, bez bližnjih, bez dijeljenja onoga što je zajednički dar. Zato danas, u ovim kušnjama zajedništva vjere, nastojimo otkriti ljepotu obiteljskoga molitvenoga zajedništva koje nam je svima nadomak, ali nam lako izmiče iz životnih briga. U ovome trenutku okupljeni smo ne samo kao obitelj. Ovdje smo Crkva. Zato ćemo u ovome susretu naše obitelji moliti onako kako danas diljem svijeta moli Crkva, osluškujući Božju riječ koja se naviješta u današnjoj nedjeljnoj misi. Saberimo se u tišini kako bismo osjetili ljepotu zajedništva Crkve te zajedno molili za našu obitelj, za one koji su osamljeni ili su pogođeni bolešću, kao i za cijelu Crkvu, koje smo dionici i po ovome molitvenom zajedništvu. Ostane se nekoliko trenutaka u tišini.
P. Gospodine, koji si nam objavio Očevu dobrotu i milosrđe, smiluj se. S. Gospodine, smiluj se. P. Kriste, koji si svojim uskrsnućem pobijedio smrt i nadvladao svako zlo, smiluj se. S. Kriste, smiluj se. P. Gospodine, koji nam rasvjetljuješ put života, smiluj se. S. Gospodine, smiluj se.

P. Pomolimo se. Bože, izvore dobrote i vrelo spasenja, u svome Sinu Isusu Kristu ti si svemu svijetu objavio sjaj svoje slave i darovao svjetlo koje rasvjetljuje svaku tamu. Smjerno te molimo: ne dopusti da nas obuzme moć straha; milošću svoga Duha obnovi nam pouzdanje u tebe te uzmognemo vjerno hoditi u svjetlu vječnosti kojim rasvjetljuješ naš životni put. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu tvome koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. S. Amen.

ČITANJE BOŽJE RIJEČI Ovdje su donesena biblijska čitanja predviđena za Četvrtu korizmenu nedjelju. Predlaže se da se navještaj tih odlomaka rasporedi među članovima obitelji, prema prilikama i mogućnostima. Moguće je pročitati samo tekst evanđelja ili uzeti samo dva čitanja. Neka se ne izostavi čitanje evanđelja.

Prvo čitanje 1Sam 16, 1b.6-7.10-13a David pomazan za kralja nad Izraelom. Čitanje Prve knjige o Samuelu U one dane: Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.« Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.« Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 23 , 1- 6 Može se pjevati na neku od znanih melodija. Psalam se može čuti na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=1fQklnSwf64&list=PLOoxZ0U_sgD2rQ3p_QG Kzb2t9XbVZfiSY&index=4 Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam. Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.


4
Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.
Dobrota i milost pratiti će mene sve dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.
Drugo čitanje Ef 5, 8-14 Ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist. Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima Braćo: Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Gospodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.« Riječ Gospodnja.
Evanđelje Iv 9, 1-41 Ode, umije se pa se vrati gledajući. Iz Evanđelja po Ivanu. Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.«


5
To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko


6
otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.« Riječ Gospodnja.

MEDITACIJA NAD BOŽJOM RIJEČJU Slijedi meditacija na temelju biblijskih čitanja. Predvoditelj slavlja ili drugi roditelj mogu čitati sljedeći tekst. Vjera i dar svjetla Jedan od najstarijih naziva kojima se u kršćanskoj predaji naziva otajstvo krštenja jest pojam photisma, prosvjetljenje, a krštenici photismoi, prosvjetljeni. Biblijska čitanja u nedjelje korizmenoga vremena od najstarijih su vremena pomno odabirana s mišlju na katekumene za njihov hod prema vazmenome bdjenju u kojemu su po otajstvu krštenja bili »prosvijetljeni«. Stoga, razmišljajući danas nad evanđeoskim odlomkom koji govori o darivanju vida čovjeku koji je od rođenja bio slijep ne možemo ne razmišljati o daru vjere koja nam se povjerava u sakramentu krštenja. Vjera je svjetlo. Ona prosvjetljuje, daje vidjeti, gledati novim pogledom. Na to nas nuka i otpjevni psalam koji je od kršćanske davnine bio pjesma novokrštenika. »Tihani vrutak«, izvor, o kojem govori Psalmist jest krsno vrelo u kojem smo oprani i rođeni na novi život, život u Bogu. Bog je svjetlo, štap i utjeha na putu života, u svim kušnjama – pa »sve i da nam je proći dolinom smrti«. 1. Vjera je svjetlo života, svjetlo darovano u krštenju. Evanđelist Ivan stoga ističe da Isus ozdravlja »slijepca od rođenja«, tj. čovjeka koji još nije spoznao Boga. Čovjek je »slijep« unatoč svemu svojem napretku i rastu u znanju i mudrosti, »slijep« je sve dotle dok ga Bog ne prosvijetli.


7
U kontekstu takvoga govora uočavamo da Isus onoga slijepca ne ozdravlja samo od tjelesne sljepoće, nego i da mu daruje i duhovni vid kojim spoznaje Boga. Tjelesno ozdravljenje bilo je put izlječenja od duhovnoga sljepila. Tjelesno ga je ozdravljenje osposobilo da svjetlom vjere u onome koji ga je ozdravio spozna Boga. Spoznaja Boga međutim nije trenutan događaj jer oči se vjere otvaraju postupno. Zato onaj ozdravljenik najprije tvrdi da mu je to učinio čovjek koji se zove Isus. Potom će spoznati i naviještati da je on prorok, potom da je onaj koji je bez grijeha, i na kraju, da je od Boga Poslani te posvjedočuje: »Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao učiniti ništa.« Taj hod do spoznaje Isusa kao Boga put je vjere. Potrebno je izručiti se, s povjerenjem, Božjoj ozdraviteljskoj snazi, milosti prosvjetljenja, da bismo stekli jasnoću gledanja Božjim pogledom. 2. Ime kupališta ili ribnjaka u kojem se slijepac trebao oprati zove se Siloam, što znači »Poslanik«. Isus odabire baš to mjesto, vodu s tim imenom, da bi prisutnima podario novo spoznanje: On sâm jest Poslani. Onaj tko se u Njemu opere, tko se dade oprati u Kristu-Poslanome-Mesiji, biva ozdravljen od sljepoće i prosvijetljen. I na koncu, nakon pranja, u drugome susretu s Isusom, ozdravljeni će ga spoznati kao Mesiju. Pasti će pred njega i ispovjediti »Vjerujem Gospodine.« Ozdravljenje od tjelesne sljepoće vodilo je k ovome spoznanju koje se stječe jedino pogledom vjere. 3. Kao zajednički osvrt na današnji evanđeoski odlomak i prvo čitanje, mogli bismo uzeti Kristove riječi: Slabe i prezrene svijeta izabra Bog. U prvome čitanju Samuel za Božjeg izabranika pomazuje Davida, najmlađeg Jišajeva sina s kojim nitko nije niti računao: bio je kod svojih stada. Samuel traži i pomazuje baš njega jer čuje glas: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu niti na stas. Jer čovjek gleda na oči, a Bog gleda ono što je u srcu.« Zbog toga biva izabran onaj koji je u ljudskim očima najzadnji. Jednako tako i u evanđelju: Isus ne daruje svjetlo spoznaje onima koji su se smatrali narodnim prvacima, mudracima i znalcima religije, »dalekovidnima« za budućnost naroda. Ozdravlja i vid vjere daruje onomu na koga se nitko nije osvrtao, onomu u čijoj je ispruženoj ruci pred vratima Hrama prepoznao žeđ za unutarnjim ozdravljenjem i prosvjetljenjem.


8
4. U čovjeku slijepcu od rođenja lako nam je prepoznati sebe. Potrebni smo Svjetla, onoga svjetla koje gori u čovjekovu srcu, svjetla do kojega sami ne možemo doći. Ne možemo ga stvoriti, unatoč svemu blještavilu kojim smo katkada okupani. I sve svjetlo koje nas katkada okružuje ne može rasvijetliti tamu koja obuzima srce. Za ljepotu življenja slijep je svatko tko gleda samo tjelesnim očima. Oči vjere, oči srca, vide dalje, onkraj vidljivoga. Vide dublje, ispod površine pojavnoga. Isus zato slijepcima naziva sve ono mnoštvo koje se zanimalo samo za tjelesno čudo, za ozdravljenje tijela. Pravo vidi samo onaj koji gleda očima vjere. Oprani smo u vodi krštenja i time, reći će apostol Pavao, uronjeni u Krista Isusa koji se naziva Poslanik. Krštenjem smo uronjeni u Krista, u »Siloam« koji odnosi grijeh i tamu koja nas obavija. Kod našega krštenja na uskrsnoj je svijeći – znaku Krista uskrsloga – zapaljeno svjetlo i predano nama kao znak da smo prosvijetljeni i pozvani da navijek živimo kao »djeca svjetla«. 5. Dar vjere, dar rasvjetljenja božanskim svjetlom, daje vidjeti onkraj vidljivoga. Ali daje gledati i kroz vidljivo, kroz kušnje i tegobe života. U ovim danima osjećamo strah pred bolešću koju ne vidimo, ali znademo da je tu, nadomak. Možda u neposrednoj blizini. Zbog pritajenosti i nevidljivosti strah postaje još dublji. Strah nas je od drugih koji nas mogu zaraziti. Strah nas jer i sami, i ne znajući, možemo zaraziti druge. Pa i bližnje. Ne umijemo vidjeti što će biti i do kada će prijetnja bolesti ulijevati strah. No, rasvijetljeni svjetlom vjere možemo vidjeti Božju blizinu, Boga koji nas ne ostavlja. Možemo vidjeti bližnje kojima je potrebna naša suosjećajnost da se ne osjete samima i napuštenima. Možemo vidjeti one koji su bolešću zahvaćeni, i one koji s požrtvovnošću i nesebičnošću služe oko svih bolesnih i nemoćnih. Možemo vidjeti mnoštvo onih koji se trude da i dalje možemo živjeti, bez oskudice i bez straha. 6. Za mnoštvo iz evanđelja slijepac je bio grješnik. Mnogi su u njegovoj sljepoći, koju je nosio od rođenja, vidjeli kaznu za grijehe. Zanimalo ih je samo je li sagriješio on ili njegovi roditelji. Isus im odgovara: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja.« U ovim kušnjama koje nas pogađaju možda smo skloni pitati se gdje je razlog ili tko je krivac nedaće koja pogađa nevine i koja prijeti i nama. Isus nam odgovara da i kušnje mogu biti prigoda u kojoj ćemo prepoznati očitovanje Božjih djela.


9
Osim ozdravljenja i pobjede bolesti puno je načina očitovanja Božjih djela: možemo iznova spoznati što nam je uistinu vrijedno; možemo spoznati što nam je potrebno, a što suvišno; što nam nedostaje povrh svega što imamo; oko čega se vrijedi truditi, a čega se odreći; što možemo i što smo spremni učiniti za dobro svojih bližnjih; koliko smo daleko onima koje svakodnevno susrećemo… U svim ovim kušnjama, najedanput vidimo puno toga što u redovitosti ne zamjećujemo. Kako je malo potrebno da se počne sve drukčije gledati i drukčije vrjednovati. Tko gleda očima vjere i očima srca, vidi više i jasnije od onoga koji gleda samo tjelesnim očima. Zato na trenutak zatvorimo oči tijela i dopustimo svjetlu vjere, koja je u nas milosno pohranjena, da rasvijetli naš pogled, kako bismo zamijetili Božju blizinu, blizinu koja tješi i krijepi; kako bismo vidjeli druge, bližnje, te im mogli biti bližnji – i sada kada se moramo od njih tjelesno odmaknuti. Može se ostati nekoliko trenutaka u tišini i razmatranju. Članovi obitelji mogu i sami iznijeti svoj doživljaj Boga kao Svjetla života.

ISPOVIJEST VJERE P. U zajedništvu Crkve, velike obitelji onih koji su rasvijetljeni svjetlom vjere, ispovjedimo svoju vjeru. Svi zajedno mole Apostolsko vjerovanje: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.


10
MOLITVENI ZAZIVI P. Nebeskomu Ocu, koji nam je poslao svoga Sina da nam bude svjetlo života, uputimo svoje prošnje zajedno moleći: Usliši nas, Oče. Molitvene zazive mogu moliti članovi obitelji naizmjenice. Prikladno je ovdje uključiti djecu.
1. Za Crkvu u svijetu: da se u svome poslanju sve više suobličuje Kristu Isusu te po vjernosti tvojoj riječi donosi svjetlo spasenja svim narodima, molimo te. 2. Za pastire Crkve: čuvaj ih u svojoj istini i pomozi da u svim protivljenjima svijeta pokažu snagu proročke riječi i pastirske brige za dobro svih ljudi, molimo te. 3. Za sve nositelje vlasti i odgovornosti u našoj Domovini: rasvijetli ih svojom mudrošću da umiju prepoznati potrebe ljudi i obdari ih spremnošću služenja zajedničkomu dobru, molimo te. 4. Za našu obitelj, u kojoj osjećamo zajedništvo cijele Crkve: rasvijetli tamu našega srca i otvori nam oči vjere da umijemo prepoznati ljepotu tvoje blizine te jedni drugima budemo znak tvoje prisutnosti i ljubavi, molimo te. 5. Za braću i sestre koji su pogođeni bolešću, za sve koji žive u strahu i za sve osamljene: okrijepi ih pouzdanjem u tvoju dobrotu, a kršćane potakni da im djelima ljubavi posvjedoče snagu gledanja onkraj vidljivoga, molimo te. 6. Za one koji u vjeri usnuše: primi ih u zagrljaj svoje vječnosti, gdje će te zauvijek gledati licem u lice, molimo te. Ovdje se mogu dodati i posebne molitvene nakane obitelji: za odsutne članove, za bolesne, za susjede…


11
P. Ove zajedničke prošnje zaključimo molitvom koju nas je naučio Krist Gospodin. S. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
P. Primi, nebeski Oče, smjerne molitve ove tvoje obitelji. Izbavi nas od svakoga zla, daj nam sigurnost i mir i obdari nas svjetlom vjere, kako bismo prepoznali tvoju dobrotu i ljepotu tvoga spasenja koje si nam podario u svome Sinu Isusu Kristu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. S. Amen.

Može se dodati i sljedeća molitva (najstarija molitva Crkve Bl. Djevici Mariji).
MOLITVA BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI Pod obranu se tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen.

Ili:


12

MOLITVA PAPE FRANJE BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI: Ovdje se punim pouzdanjem povjeravamo našoj nebeskoj Majci. Papa Franjo pozvao nas je da svakoga dana ujutro i navečer molimo sljedeći molitveni zaziv Blaženoj Djevici Mariji: »Ti, po kojoj je došlo spasenje roda ljudskoga, znaš što nam je potrebno. Vjerujemo da ćeš nam – kao što si učinila u Kani Galilejskoj – vratiti radost, nakon ovih trenutaka kušnje.« Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

ZAVRŠETAK MOLITVENOGA SLAVLJA

P. Bog Otac, bogat dobrotom i milosrđem, bio nam milostiv i obdario nas svojim mirom. S. Amen. P. Krist, Božji sin, koji nam je u križu objavio pobjedu nad tamom smrti i grijeha, rasvijetlio nas svjetlom pouzdane i postojane vjere. S. Amen. P. Bog Duh Sveti, ispunio nas svojom utjehom i ljubavlju koja radosno služi. S. Amen. Potom svi zajedno mogu zapjevati neku prikladnu pjesmu. Psalam se može čuti na poveznici: Bog mi je svjetlost i spasenje, A. Igrec.

HODOČAŠĆE ŽUPE GOSPE OD ANĐELA U RODNO MJESTO I DOMOVINU SVETOG IVANA PAVLA II.

KRAKOW – WADOWICE – BUDIMPEŠTA

 – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – MARIAZELL

28. 9.  –  3. 10.  2020.

PONEDJELJAK – 28. 9.

Polazak iz  TROGIRA   u  1 sat. Vožnja autocestom  preko Zagreba, Čakovca,  Goričana…. Dolazak u BUDIMPEŠTU oko 11 sati.  Razgled grada:  mostovi, Parlament, trg heroja,    Budim… Sv. Misa. Smještaj u hotel.Večera. Noćenje.       

UTORAK  –  29. 9.

Poslije doručka  nastavak vožnje preko Slovačke do poznatog rudnika soli WIELICZKA– Razgled rudnika koji je pod zaštitom UNESCA. Sv. misa. Smještaj u hotel. Večera.Noćenje.

SRIJEDA  – 30. 9.      

KRAKOW  – doručak. Slijedi posjet svetištu MILOSRDNOG ISUSA i grobu sv. Faustine, te svetištu sv. Ivana Pavla II.  Sv. misa.  Ručak. Poslije podne razgled Krakova: katedrala, stari kraljevski grad Vawel, središnji gradski trg, tvrđava Barbakan, crkva sv. Marije…Večera. Noćenje.

ČETVRTAK  – 1. 10.   

KRAKOW – doručak.  Cjelodnevni izlet u najveće Gospino svetište u Poljskoj – JASNA GORA  koja se nalazi u gradu CZESTOCHOWI. Hodočasnički program – sv. misa, križni put, molitva pred slikom, zajednički ručak, kupnja suvenira. Povratak u Krakow. Večera.Noćenje.

PETAK  –  2. 10.   

KRAKOW  – doručak. Odlazak do AUSCHWITZA – razgled najvećeg nacističkog logora a nakon toga i do WADOWICA – rodno mjesto Ivana Pavla II.  Ručak. Dan završavamo u poznatom svetištu KALVARIJI ZEBRZDOVSKOJ  (sv. misa). Večera. Noćenje.

SUBOTA – 3. 10

KRAKOW – doručak. Ranije ustajanje. Pospremanje stvari  i napuštanje hotela.Vožnja preko Katovica,  južne Poljske, Brna, Beča do velebnog svetišta MARIAZELL – razgled i sv. misa. Nastavak vožnje preko Graza, Maribora, Krapine (oproštajna zajednička večera), te onda dalje preko Zagreba, Karlovca  do TROGIRA gdje stižemo  iza  pola noći.

Cijena  – 3.500 kn 

Cijena uključuje:

     – 5 polupansiona (večera, noćenje, doručak)

     – ulaznice za rudnik soli,  Auschwitz, lokalni vodiči, 3 ručka

     – smještaj u dobrim  hotelima u dvokrevetnim sobama

       (nadoplata za jednokrevetnu sobu 1.000 kn)

Prijave: Župa Gospe od Anđela – Trogir, tel. 884-174;

E-mail: zupagoatrogir@gmail.com

 Plaćanje: 1/3 prilikom prijave, 1/3 do 1. 7. 2020., 1/3 do 1. 9. 2020.

Raspored bogoslužja za božićne blagdane

SVA SLAVLJA U TROGIRU ODVIJAJU SE U NOVOJ CRKVI SV. IVANA PAVLA II.

Devetnica Božiću:  16. – 23.  12.        6 sati

Božićna ispovijed:

14. 12. SUBOTA – PLANO        12. 

17. 12. UTORAK                 10.30        i      16

16. 12. PON.     Ispovijed bolesnika 8 – 12                                                                                       

Dječja polnoćka:                  

24. 12. UTORAK                19.00

Božićna polnoćka:

24. 12. UTORAK                          23

              PLANO                             23

BOŽIĆ                  8           9.30 (Plano)       11 

SV. STJEPAN      8             9.30 (Plano)         11

SV. IVAN              9

SV. OBITELJ        8      9.30 (Plano)    11        19

STARA GODINA        16.00     Misa zahvalnica

NOVA GODINA           11

DRUGA NED. PO BOŽIĆU    8      9.30 (Plano)    11        19

TRI KRALJA                8     9.30 (Plano)    11  

 

KRŠTENJE GOSP.       8     9.30 (Plano)    11        19

RADNIM DANOM        8

POZIV NA SUDJELOVANJE U AKCIJI POVODOM NEDJELJE CARITASA

Dragi župljani!

Ove godine smo, ulaskom u novu crkvu, došašće dočekali u posebnom raspoloženju. Kako priprema za Božić i naše veselje ne bi bili samo izvanjski, pravo je vrijeme da učinimo sve što možemo da i naši bližnji budu jednako sretni. Nova crkva i pastoralni centar obvezuju nas da još bolje i ozbiljnije radimo kako bismo blagdanske dane uljepšali svim potrebitim obiteljima u našoj župi.

Tako i ove godine organiziramo akciju povodom Nedjelje Caritasa. Akcija će se održati u nedjelju 15. prosinca 2019. godine. Pred crkvama Sv. Ivana Pavla II. te Sv. Marte u Planom će se nakon svih svetih misa prodavati kolači i dječji radovi, a sav novac koji prikupimo iskoristit ćemo za kupnju prigodnih paketa hrane i higijenskih potrepština za najpotrebitije u našoj župi tijekom cijele godine. Kolači koje budemo prodavali bit će, kao i do sada, donacija naših vrijednih župljanki.

Stoga i ovog puta molimo naše domaćice, koje žele sudjelovati u akciji, da ispeku kolače i donesu ih u subotu, 14. prosinca 2019. od 12.00 do 14.00 sati, u pastoralni centar, a domaćice iz Planog isto mogu učiniti za vrijeme svete ispovijedi u crkvi Sv. Marte. Uz to, svi župljani mogu donijeti i hranu te higijenske potrepštine jer ćemo na taj način moći češće posjetiti naše obitelji i pomoći im koliko možemo.

Od srca zahvaljujemo svim župljanima koji se već 14 godina odazivaju na naše akcije, bilo donacijom bilo kupnjom na dan akcije. Hvala u ime svih obitelji, kojima će naši volonteri, zahvaljujući vašoj dobroti, uljepšati najljepši dan u godini, blagdan Isusovog rođenja!

S poštovanjem!

Župnik

don Stipan Bodrožić

Dopis župljanima – srpanj 2019

ŽUPA GOSPE OD ANĐELA – TROGIR

ŽUPNO PASTORALNO I EKONOMSKO VIJEĆE

Nova Crkva

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi župljani naše župe Gospe od Anđela!

Kao i prijašnjih godina obraćamo vam se sa namjerom da vas izvijestimo o najvažnijim temama koje se tiču naše župne zajednice. Najvažnije su svakako novosti koje se tiču naše nove crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtićem.

Sada vam već možemo najaviti da će naša nova crkva biti posvećena velikom svecu našega vremena i ljubitelju našega naroda, svetom Ivanu Pavlu II., kako smo to i planirali. Nadbiskupija je prepoznala važnost i trud ove zajednice, te je uložila sav organizacijski i financijski napor da se ovaj veliki i iznimno važni kompleks privede kraju na jesen. Svi možemo vidjeti kako se iz dana u dan obavljaju radovi na crkvi i novom pastoralnom centru. U tijeku je izvođenje završnih građevinsko-zanatskih radova. Radovi su na većem dijelu pastoralnog centra i vrtića na samom kraju, a u crkvenom objektu postavlja se kamena fasada. Za sada se sve odvija sukladno dinamičkom planu kojeg je dao izvođač. U nekoliko smo navrata posjetili gradiliše i bili uistinu zadivljeni s novim prostorima koje će dobiti naša župna zajednica. Ovaj centar, osim nove crkve, daje čitav niz novih prostora koje možemo koristiti za dobrobit svih žitelja Travarice i grada Trogira, ali i šire. U sklopu centra nalazi se i izuzetno kvalitetan dječji vrtić, kojeg je Nadbiskupija također financirala, i koji je, kako smo i prije navodili, prvi tako projektiran objekt nakon više od 40 godina u Trogiru. Pozivamo i sve vas da posjetite nove prostore! Sigurno vas neće ostaviti ravnodušnima.

Pri završetku radova dobit ćemo dakle niz prostora, sa sređenom vanjštinom (fasadom), te interijerom. Na nama je da te prostore privedemo svrsi. Trudom i zalaganjem svih vas, do sada je u župi prikupljeno 562.000 kn i 31.200 eura. Dio sredstava potrošen je i na druge župne projekte: Izgrađen je novi zid oko crkve Sv. Marte u Planom. Izgradnjom zida formirao se i uredili smo prostran plato na istočnoj i južnoj strani dvorišta. Sada je time riješen osnovni problem parkiranja za vrijeme misa, ali postoji još niz ideja kako iskoristiti ovaj novi i lijepi prostor. Želja nam je još postaviti ogradu s kapijom i rasvjetu oko tog župnog objekta. Sva ostala  sredstva bit će utrošena u opremanje nove crkve. Da bi nova crkva mogla zaživjeli potrebno je opremiti prostor osnovnim namještajem, liturgijskom opremom te nizom uređaja i elemenata da se u novom zdanju može slaviti sveta misa i ostala događanja potrebna našoj zajednici. Nakon posvete crkve, koja će biti ove jeseni, čeka nas opremanje pastoralnog centra i dječjeg vrtića, kako bismo i njih uskoro stavili u funkciju.

Pozivamo sve vas, da još jednom zajedno, nadomak velikog cilja, djelujemo kao prava zajednica te da doprinesemo, svatko od nas koliko može, da ovi objekti zažive u punom sjaju.

Uz ovaj dopis sastavili smo i popis potrebnih stvari za našu novu crkvu. Iz priloženoga se vidi da je potrebno mnogo toga, od značajnih elemenata do sitnica. Mnogo je primjera u okolnim župama i gradovima, da su pojedinci takve darove prinosili kao zavjet. Pozivamo sve koji žele, da prije svega svoju želju podijele sa župnikom i da u dogovoru s njim odluče darovati crkvi potrebno kao zavjet Bogu za sebe i svoju obitelj.

Svatko od nas pozvan je da pridonese onoliko koliko može. Svaki je dar dragocjen jer je to vaš ulog u našu zajednicu i naše zajedništvo. Nekada davno i naši su stari svoje skromne težačke zavjete utkali u drvo i kamen naših katedrala i malih crkvica po poljima duž čitave Dalmacije (u našoj župi najbolji primjer je zavjetna crkva Gospe od Demunta, ali i druge male crkvice). Nisu možda ni znali da ostavljaju, iako nepismeni, najdublji potpis na ovoj zemlji i na ovom tlu. Pozivamo svakoga od vas, da se uključi onoliko koliko može. Reći će vam da ponovno molimo novac i usluge. Ne molimo! Molimo se samo dragom Bogu! I zadovoljni smo s onim što postižemo. Pozivamo sve naše župljane da se uključe u projekt nove župne crkve i pastoralnog centra da jednoga dana, pri zvuku novih zvona u nedjeljno jutro svatko od vas zna da je to njegova crkva i da je pridonio tome. Na isti način kako su to činili i naši stari.

U znak zahvale za sve što je učinio za ovu zemlju i naš narod, crkva će biti posvećena svetom Ivanu Pavlu II, jedinom papi koji je bio na tlu naše župe. Stoga kao župna zajednica organiziramo zahvalno hodočašće 29. rujna do 5. listopada u Rim na njegov grob, gdje ćemo slaviti svetu misu za cijelu našu župu i sve dobročinitelje. 

Za svoga zadnjeg posjeta našoj domovini papa Ivan Pavao II. nas je pozdravio riječima: “Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!” Danas, kada gubimo i naše ljude i naš identitet, ponovno zbog pravila koja nam na našem tlu nameću drugi ili oni nesposobni i zlonamjerni među nama, neka njegove riječi budu molitva nad našom župom, našim gradom i cijelom zemljom!

Bogu na slavu, a nama na spasenje!

IBAN HR1023400091510843143

 

 

POPIS POTREBNIH STVARI ZA NAŠU NOVU CRKVU

LITURGIJSKO POSUĐE:

Kaleži (veći i manji)

Ciboriji (veći i manji)

Plitica (posuda za velike kostije)

Tjelesnik ili korporal (na čemu stoji kalež na oltaru)

Pala (čime se pokriva kalež)

Kaležnjaci (rubac koji ide na kalež)

Pokaznica

Ampulice (posude za vino i vodu)

Posude za sveto ulje

Škropilica

Kadionica i lađica (sa stalkom)

Zvonce

Oltarne svijeće

 LITURGIJSKO RUHO:

Misnice (crvena, bijela, ljubičasta i zelena)

Albe (bijela haljina koja ide ispod misnice – više veličina) Štole (stavljaju se na albu i oko vrata svećenika – crvena, bijela, ljubičasta i zelena)

Pojasevi

Plašt

Veo

Oltarnici

Ministrantske haljine (više veličina)

LITURGIJSKE KNJIGE:

Misal

Obrednici (za krštenje, vjenčanje, krizmu, ispovijed i sprovod)

Nedjeljna čitanja ABC (lekcionar)

Tjedna čitanja (tri knjige)

Molitva vjernika (nedjelje + svagdani)

Svetačka slavlja 

Evanđelistar

Knjiga blagoslova

Zbirka misa o BDM

Katekumenat

Egzorcizmi

Veliki tjedan  

OSTALO:

Zvona (veliko, srednje, manje)

Elektronske orgulje

Klupe

Banci

Stolice

Klecala za ispovijed

Klecalo za vjenčanje

Tepisi

Stalak za misal

Procesijski križ

Uskrsna svijeća

Postaje križnog puta

Košare za milostinju

Stalak za tisak

Stalak za paljenje lučica

Oglasna ploča

Figure za božićne jaslice (velike).

RASPORED BOGOSLUŽJA ZA BOŽIĆNE BLAGDANE

Devetnica Božiću:  15. – 23. 12.        6 sati

Božićna ispovijed:
15.12. SUBOTA – PLANO        12:30
16.12. UTORAK        10:30     i      16:00           
17.12. PON.     Ispovijed bolesnika        8 – 12                                                                                          

Dječja polnoćka:         
24.12. PONEDJELJAK        19:00

Božićna polnoćka:
24.12. PONEDJELJAK        23:00
PLANO        23:00

BOŽIĆ        8:00           9:00(Plano)        10:30  

sv. STJEPAN        8:00           9:00
(Plano)         10:30

sv. IVAN        9:00

SVETA OBITELJ        8:00            9:00(Plano)  10:30     12:00

STARA GODINA        16:00     Misa zahvalnica

NOVA GODINA        10:30

TRI KRALJA        8:00            9:00(Plano)  10:30     12:00

 KRŠTENJE GOSP.        8:00     9:00(Plano)  10:30     12:00

 RADNIM DANOM        8:00

Poziv župljanima na proslavu 800 godina prvog franjevačkog samostana i crkve Gospe od Anđela u Trogiru

Poziv župljanima na proslavu 800 godina prvog franjevačkog samostana i crkve Gospe od Anđela u Trogiru

Hvaljen Isus i Marija!

Dragi župljani!
Pred nama su izuzetno važni dani i događaji za našu župnu zajednicu, koji će zasigurno obilježiti ovu godinu, ali i svih 45 godina otkada postoji naša župa. Dapače, proslava 800 godina od gradnje prvog franjevačkog samostana u Hrvatskoj, naše Gospe od Anđela, ostat će ne samo za Trogir, nego i za cijelu Hrvatsku, uistinu veliki i povijesni događaj. Stoga smo ponosni i sretni kao generacija koja će proslaviti ove veličanstvene događaje, kada će nam u trajni posjed pripasti relikvije jednog od najvećih svetaca Katoličke Crkve, svetog Franje Asiškoga. Ovo je doista milosno vrijeme za našu župu!

Sigurni smo da vas većina već zna kako je prvi franjevački samostan dao podići sam sv. Franjo tijekom svog boravka u našem gradu 1212. godine! Taj samostan, koji je izgrađen na mjestu naše današnje župne crkve, prvi je franjevački samostan u Hrvatskoj te prvi uopće kojeg je sv. Franjo osnovao van Italije. Ovo je iznimno važan podatak ne samo za našu župu, nego i za naš grad, a usuđujemo se reći i za cijelu domovinu. Biti prvi u nečemu velika je stvar, a činjenica da je jedan od najvećih svetaca Katoličke Crkve hodao ulicama našega grada je nešto na što smo iznimno ponosni.

Gore spomenutim događanjima želimo se pohvaliti onim što nitko nema, ali ne zbog samohvale nego zbog same činjenice da je ovdje kolijevka franjevačke prisutnosti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te još više istaknuti i potaknuti u crkvenim i društvenim krugovima ovu hvale vrijednu spoznaju da smo prvi u svijetu. Stoga, ne bez razloga, crkvu Gospe od Anđela u Trogiru zovu i „Hrvatskom porcijunkulom“, a što sve nas čini još više posebnima, ali i obveznima, da čuvamo i sačuvamo za buduće generacije uspomenu na dolazak svetog Franje u Trogir, podizanje prvog samostana i crkve Gospe od Anđela, kao i na ovu veliku obljetnicu koju slavimo.

Sve ovo navedeno čini nas pozvanima obilježiti ovu veliku obljetnicu na dostojan i svečan način. Stoga naša župa u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest, Hrvatskim mariološkim institutom, Muzejem grada Trogira, Društvom za zaštitu kulturnih dobara Trogira „Radovan“ te Ogrankom Matice hrvatske u Trogiru organizira međunarodni znanstveni skup pod nazivom „OSAM STOLJEĆA ŠTOVANJA GOSPE OD ANĐELA I PRVOG FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U TROGIRU“.

Međunarodni simpozij održat će se 18. i 19. listopada 2018. u Trogiru. Ovo je uistinu važan događaj što potvrđuje i dolazak brojnih uvaženih gostiju iz Hrvatske i inozemstva. Uz poznate i ugledne franjevce iz Rima i Asiza, iznimno smo počašćeni što će na simpozij doći i predsjednik Međunarodne papinske marijanske akademije iz Vatikana, izaslanik generalnog ministra reda franjevaca konventualaca iz Rima, Generalni postulator iz Rima, koji odobrava davanje relikvija našoj župi, provincijali franjevačkih provincija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, saborski zastupnici, okolni gradonačelnici i načelnici te neki od predstavnika Republike Hrvatske u Europskom Parlamentu. Cijeli događaj organizira se pod visokim pokroviteljstvom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović! Uz visoko pokroviteljstvo Predsjednice Republike, koju također očekujemo na našoj proslavi, važnost ovih događaja prepoznali su i prihvatili pokroviteljstvo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture te naša Splitsko-dalmatinska županija.

Osim predavanja brojnih predavača, tijekom simpozija ćemo u dvorištu naše župne crkve postaviti kip sv. Franje u prirodnoj veličini. Kao krunu ovog događaja, drugog ćemo dana, 19. listopada, navečer zajedno sa svim gostima i predavačima slaviti svetu misu tijekom koje će naša župa primiti relikvije sv. Franje Asiškog, što će biti trajni spomen na boravak dragog nam sveca u našem gradu, ali i trajna uspomena na cijeli ovaj događaj. Isto tako, ovom prigodom ćemo jednom spomen-pločom obilježiti da je u našoj župnoj crkvi pokopan Trogiranin Ivan Ćipiko, zadarski nadbiskup (+1504.). Kako su samostan i crkva više puta kroz svoju povijest bili rušeni, ne zna se gdje je točno nadbiskupov grob, ali se iz povijesnih izvora zna da je zatražio, što je i učinjeno, da ga se pokopa u Trogiru, u crkvi Gospe od Anđela.

Dragi župljani! Sve ovo što će se u listopadu događati u župi, bez obzira na sve navedene goste i uzvanike, nema smisla ako njima ne prisustvujete vi. Vi ste živa Crkva i vi svjedočite da je naša zajednica uistinu živa i radosna! Stoga vas ovom prigodom pozivamo da se odazovete na sva događanja, a na poseban način da budete dio svete mise i svjedočite još jednom povijesnom događaju. Svakako, pozovite i svoje susjede, rodbinu i prijatelje, da se zajedno s nama raduju ovim velikim i povijesnim trenucima za našu generaciju.

Ovim putem želim izraziti zahvalnost ravnateljima/icama osnovne i srednjih škola na području naše župe, koji su rado prihvatili da se na dan ove velike proslave (petak 19. listopada), nastava u popodnevnoj smjeni završi do 17.30 sati, kako bi sva djeca i mladi mogli prisustvovati ovom svečanom i velikom događaju za sve nas.

Naši davni preci bili su svjedoci dolaska sv. Franje u naš grad, a mi imamo priliku biti svjedoci još jednog povijesnog trenutka – dolaska relikvija sv. Franje Asiškog u našu župu. Prije 800 godina sveti je Franjo šetao ovim puteljcima i poljima, našim ulicama i gradom, a sada će ponovno prošetati zajedno s nama, u svojim relikvijama istim tim puteljcima i uličicama, našom župom i gradom Trogirom.

Neka našu župu i sve vas prati zagovor naše Nebeske Majke Gospe od Anđela, neka vam isprosi sve milosti i usliši sve molitve i vapaje koje joj upućujete. Isto tako, neka vas prati zagovor ovog velikog i divnog sveca svetog Franje, koji je svojom prisutnošću prije 800 godina blagoslovio naš grad i sve njegove stanovnike, a neka to svojim dolaskom učini i danas!

Bogu na slavu, a nama na spasenje!

Don Stipan, župnik